Pomocné prostředky pro tamponový tisk

15. 01. 2016

Správné použití pomocných a přídavných prostředků do barev Marabu pro tamponový tisk

Tamponový tisk je velmi univerzální tisková technika s téměř neomezenými možnostmi pro dekorační tisky při průmyslových nebo grafických aplikacích.

Pokud jsou pro určitou aplikaci potřebné určité vlastnosti barvy, je možné tamponovou barvu přizpůsobit přídavkem pomocných a přídavných prostředků. V tomto příspěvku chceme představit jejich vlastnosti možnosti použití.

 

Marabu nabízí pro tamponový tisk různé ředidlové a jednu UV vytvrzovanou barvu. Každý jednotlivý druh barvy má přitom specifické vlastnosti a typické oblasti použití, které jsou přesně popsány v jiných textech.

Pro tyto barvy existuje mnoho pomocných prostředků:

Obsah:

  1. Viskozita
  2. Přizpůsobení viskozity / klišé
  3. Kryvost
  4. Matování barev
  5. Zlepšení roztékavosti barev
  6. Statické náboje
  7. Zlepšování adheze
  8. Předčištění
  9. Tužidla
  10. Shrnutí

 Pokyn

Mnohé z těchto prostředků působí pouze tehdy, pokud jejich množství přesně odvážíme. Platí zde vždy údaje uvedené pro každý typ barvy v příslušném technickém listě.

 

Přidáním pomocných prostředků se změní vlastnosti vybrané barvy. Proto je nezbytné před začátkem tisku nákladu provést průkazný test. Všechny údaje přidávaných množství jsou ve váhových (ne objemových) procentech.

Pozor

Předávkování zhoršuje výsledky tisku a může způsobit například problémy s roztékáním barvy nebo adhezí k podkladu, zvláště při přetisku barev. Proto jsou nezbytným předpokladem dobrých výsledků váha a přesná práce.

 

1.  Viskozita

Viskozitou rozumíme jak řídká (nízko viskózní, popřípadě hustá (vysoce viskózní)

příslušná barva je. Kontrola správné viskozity před tiskem je velmi důležitá, protože viskozita má významný vliv na způsob předávání barvy z tamponu, na roztékání, na ostrost tištěných hran, možné zasychání barvy v klišé i na adhezi barvy k povrchu.

 

Vzhledem k velmi rozdílným druhům strojů a požadavkům na trhu se ředidlové barvy nedodávají naředěné pro tisk. Před tiskem je tedy potřeba upravit viskozitu barvy přidáním ředidla. V tomto bodě není výjimkou ani nový systém barev vytvrzovaných UV zářením.

 

Základní odstíny jednoho druhu barvy se vyrábí dle možností se zhruba stejnou viskozitou. Výjimku zde tvoří:

Bílá / krycí bílá – viskozita těchto barev je vzhledem k vysokému podíl pigmentů vyšší i než u pestrých odstínů. Přesto by neměl být podíl ředidla u těchto odstínů zvyšován.

 

Vysoce krycí základní odstíny – viskozita těchto barev e stejně jako u bílé / krycí bílé vzhledem k vysokému obsahu pigmentů podstatně vyšší. Přesto by se podobně jako u bílých odstínů neměl podíl ředidel zvyšovat.

 

Rastrové barvy – jsou u některých druhů barev vyrobeny s vyšší viskozitou než barvy přímé tak, aby byla zaručena optimální ostrost obrysů rastrového bodu.

 

Ředidla

Přidáním ředidla neovlivníme pouze viskozitu, roztékavost a vlastnosti při předávání barvy z tamponu, ale také velmi významně rychlost schnutí, odolnost při následném balení a schopnost rozpouštění (naleptávání) a tím také adhezi k podkladu. Kromě universálního ředidla TPV a rychlého ředidla TPV 2 jsou k dispozici i další speciální ředidla.

 

Příslušné doporučení pro ředění je uvedeno v technickém listě k odpovídajícímu druhu barvy, na etiketě barvy i v přehledu sortimentu dodávaných barev.

Ředidlo TPV7

Univerzálně použitelné ředidlo pro lepší přenos barvy pro všechny tamponové barvy, především pro rychlé tisky. Vyznačuje se velmi snadným vmícháním, dobrou rozpouštěcí schopností a především větší oblastí zpracování

Zpomalovače

Zpomalovače jsou rovněž ředidla, avšak s podstatně vyšším odparným číslem. Zpomalovač přidáváme k barvě jako podíl ředidla a to pouze tehdy, když potřebujeme zpomalit zasychání barvy na tamponu nebo zasychání barvy na klišé.

 

To může být potřeba, zvláště když pracujeme v pomalém chodu nebo u vícebarevných strojů s přesouvacím stolem (Shuttle).

 

Přehled výrobků a jejich vlastností

Ředidla a zpomalovače jsou obvykle kombinací různých rozpustidel, kterými je možné docílit specifické vlastnosti. Důležitým kritériem je rychlost odpařování, ale i schopnost rozpouštět.

 

Obecně schnou ředidla výrazně rychleji než zpomalovače.

 

Ředidla

ProstředekOdparné

číslo

Schopnost

rozpouštět

Bod

vzplanutí

         Zápach.     Označení

nebezpečnosti

TPV30- 50dobrá44oCmírnýXi
TPV 210-20velmi dobrá28oCstřední/
TPV 3200-250velmi dobrá58oCmírnýXn
TPV 630-50velmi dobrá50oCstředníXn +N
TPV 730-40uspokojivá36oCstředníXn +N
PPTPV30-50uspokojivá44oCmírnýXn +N
GLTPV10-20velmi dobrá29oCstředníXi

Zpomalovače

ProstředekOdparné

číslo

Schopnost

rozpouštět

Bod

vzplanutí

         Zápach.     Označení

nebezpečnosti

SV 1

 

30- 50dobrá44oCmírnýXi
TPV 210-20velmi dobrá28oCstřední/
TPV 3200-250velmi dobrá58oCmírnýXn
TPV 630-50velmi dobrá50oCstředníXn +N
TPV 730-40uspokojivá36oCstředníXn +N
PPTPV30-50uspokojivá44oCmírnýXn +N
GLTPV10-20velmi dobrá29oCstředníXi

 

Čističe

ProstředekOdparné

číslo

Schopnost

rozpouštět

Bod

vzplanutí

         Zápach.     Označení

nebezpečnosti

UR 330-50dobrá42oCmírnýXn + N
UR 480-100dobrá52oCmírný/Xi
TPV 3200-250velmi dobrá58oCmírnýXn

Poznámky:

Údaje v kolonce odparné číslo jsou teoreticky zjištěného hodnoty podle hodnot použitých ředidlových složek bez ohledu na jejich vzájemné působení a jejich působení na pojiva.

V praxi tedy nelze automaticky z této hodnoty odvozovat kvalitu přenosu barvy. Tyto údaje představují orientační hodnoty, které je dále třeba v praxi ověřit.

Údaje o nebezpečnosti nenahrazují plně bezpečnostní list a aktuální označení na etiketě.

Posouzení zápachu je čistě subjektivní a může být proto jinými osobami vnímáno odlišně.

 

 2. Úprava pro tisk

Viskozitu všech tamponových barev je třeba upravit před začátkem tisku přidáním ředidla.

Obecně závisí jemné nastavení viskozity na mnoha různých parametrech, jako je například druh barvy, druh klišé, hloubka klišé, barevník (uzavřený, otevřený), rychlost stroje i tvar, velikost a tvrdost tamponu.

3. Kryvost

Všechny druhy barev pro tamponový tisk (kromě GL a PP) se dodávají v 17 standardních odstínech systému Tampacolor. Tento systém barev obsahuje kombinaci krycích a transparentních barevných odstínů a umožňuje tím i míchání velmi brilantních odstínů. Pokud potřebujeme tisknout krycí barvou na tmavý podklad, máme tyto možnosti postupu (za ceny mírného snížení brilance):

Vysoce krycí odstíny

Všechny druhy barev Marabu pro tamponový tisk (s výjimkou Tampaplus TPP) jsou doplněny o čtyři vysoce krycí odstíny. Jsou to:

 

122 světle žlutá, vysoce krycí

130 rumělka, vysoce krycí

152 ultramarín, vysoce krycí

162 trávově zelená, vysoce krycí

 

V software pro míchání barev Marabu-ColorManager MCM jsou uloženy receptury pro odstíny, jak krycí, tak i vysoce krycí se kterými je možné namíchat odstíny referenčních vzorníků např. PANTONE, RAL nebo HKS.

 

Krycí pasta OP 170

 

Přidáním krycí pasty OP 170 je možné výrazně zvýšit kryvost pestrých odstínů, aniž by došlo k podstatnému ovlivnění odolnosti proti chemikáliím a mechanickému odírání. Přidáváme maximálně 15%.

Pasta OP 170 není vhodná do bílých odstínů.

 

4. Matování barev

 

Stupeň lesku ředidlových tamponových tiskových barev je možné patřičně snížit přídavkem příslušných pomocných prostředků. Máme tyto možnosti:

 

Matovací pasta ABM

Přidáním 5 – 20 % matovací pasty ABM do jednosložkových barev můžeme změnit stupeň lesku od lehce až po výrazně matný. Matování je způsobeno zhrubnutím nebo strukturováním povrchu barvy, které působí snížení odrazivosti dopadajícího světla a tím vyvolává dojem matného vzhledu. Zvyšující se množství pasty ABM snižuje kryvost a odolnost natisknuté barvy proti otěru.

 

Pro dvousložkové barvy TPU, TPT a GL i pro barvu UV vytvrzovanou TPC používání matovací pasty ABM nedoporučujeme. U těchto barev je nutné použít matovací prášek

MP.

 

Matovací prášek MP

 

Pokud je třeba matovat barvu, aniž by docházelo ke ztrátě kryvosti, je možné toho docílit přidáním univerzálního matovacího prášku MP. Zvláště pro matování dvousložkových barev je prášek MP nezbytný.

Doporučujeme přidání 1 – max. 4 % (u bílé max. 2 %). Důležité je strojní vmíchání prášku do barvy.

5. Zlepšení rozlévání barvy

 

Všechny typy barev obsahují již v recepturách prostředky pro roztékání barvy, které zabraňují tvorbě bublinek v barvě při stálém pohybu těrky nebo při příliš silném promíchání barvy.

Pokud dochází k problémům s roztékáním barvy, je to obvykle způsobeno zbytky na povrchu potiskovaného materiálu, které barvu odpuzují. Z hlediska barvy může být důvodem příliš vysoká viskozita barvy, kterou je možné omezit přidáním ředidla. Pokud nedojde ke zlepšení, je k dispozici prostředek pro lepší roztékání barvy ES. Tento pomocný prostředek s obsahem silikonu snižuje povrchové napětí barvy a současně působí proti vzniku pěny. Přidáváme maximálně 1 % (je třeba navážit). Při přidání většího množství mohou vznikat problémy s adhezí barvy při přetiskování.

6. Statické náboje

 

Na nepolární a na statiku citlivé plasty jako je např. polystyrén doporučujeme přidání 10 – 15 % pasty AP do barvy. Pasta snižuje „houževnatost“ tiskové barvy a současně proti statice polárními ředidly, která jsou v ní obsažena.

7. Zlepšovače adheze

 

Polyolefiny jako polyetylén (PE) a polypropylén (PP) musí být před tiskem upraveny, aby vůbec barva na podkladu držela. Výjimkou je polypropylén, při použití barvy Maraprop PP.

Vedle tradičních metod předúpravy jako korona, případně ožeh plynovým plamenem, je pro polypropylén k dispozici speciální prostředek Primer P 2.

 

Primer P2

Tento speciální přípravek se nanáší ručně hadříkem nebo stříkací pistolí celoplošně a povrch polypropylénu před tiskem. Po zaschnutí je možné tisknout na polypropylén jednosložkovou nebo dvousložkovou barvou. Je třeba dbát na to, aby mezi touto předúpravou a tiskem neuběhlo více času než 1- 2 dny.

 

Zlepšovač tisku a adheze HM6067200Rx

Tento univerzální přídavek do všech tamponových barev (s výjimkou GL) může pomoci při problémech s přenosem barvy z tamponu na potiskovaný materiál. Při problémech s adhezí, zvláště při strhávání barvy TESA páskou, lze u mnoha aplikací docílit zlepšení přídavkem 3-5‘% (max. 10%). V každém případě je nezbytné provést předběžné testy.

8. Čištění před tiskem

Mnohé materiály jako např. PVC, práškově i za mokra lakované podklady jsou na povrchu neviditelně znečištěny aditivy a změkčovadly. To znamená, že místo přímo na potiskovaný materiál tiskneme barvu na určitý druh separační vrstvy. To bývá často důvodem špatné adheze barvy.

 

Čistič na plachty PLR

Tímto jemným čističem na bázi alkoholu je možné hadrem očistit nečistoty na povrchu potiskovaných materiálů. Tím se často výrazně zlepší přídržnost barev. Hadr je nutné dostatečně často měnit, aby nedocházelo místo k čištění pouze k dalšímu roztírání.

9. Tužidla

Existují typy barev, které je možné zpracovávat jako jednosložkové nebo dvousložkové. U těchto univerzálních barev je možné zlepšit přilnavost barev na obtížně potiskovaných podkladech přidáním tužidla a případně zvýšit chemickou i mechanickou stálost. V případě použití dvousložkových barev, musí být tužidlo přidáno vždy.

 

Při tom je důležité počítat s tím, že přidáním tužidla omezíme zpracovatelnost barvy na 8 – 16 hodin (kromě tužidla HT 1). Pro různé druhy barev Marabu existují různá tužidla:

 

Tužidlo H1

Tužidlo H1 je alifatický polyizokyanát, který reaguje při pomalejším sušení a delší době zpracovatelnosti tak, že vytváří relativně pružný barvový film, který lze použít dlouhodobě venku, aniž by docházelo ke žloutnutí.

Zpět Sdílet na Facebooku