x

Napište nám

 Nevyplnili jste povinné pole.

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Společnost: SERVIS CENTRUM a.s.
se sídlem: Staňkova 41, PSČ 612 00, Brno
IČ: 469 91 930
DIČ: CZ46991930
zastoupená: Ing. Michalem Popelkou
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 4814

Čl. I.
Základní ustanovení

1.1. Všeobecné obchodní podmínky upravují základní podmínky, za kterých společnost SERVIS CENTRUM a.s. se sídlem Staňkova 41, PSČ 612 00 Brno, IČ 469 91 930 (dále jako „dodavatel“) dodává svým zákazníkům (dále jako „objednatel“) zboží nebo pro ně zhotovuje díla (dále dohromady jako „zakázka“). Tyto obchodní podmínky se použijí pouze v případě, že objednatel vystupuje v rámci své podnikatelské činnosti.

Čl. II. Vznik smlouvy

2.1. Objednatel učiní u dodavatele objednávku, a to buď písemně, emailem, telefonicky nebo osobně v provozovně dodavatele. Objednávka je pro objednatele závazná a neodvolatelná, a to i v případě, že neobsahuje všechny dále uvedené náležitosti.

2.2. Objednatel zašle dodavateli objednávku, která musí obsahovat tyto náležitosti: a) jméno nebo obchodní firmu objednatele, b) adresu doručovací i fakturační, c) jméno a příjmení objednávající osoby, kontaktní telefon a email, d) přesnou specifikaci zakázky, e) termín dodání, f) způsob odběru zboží nebo díla, g) způsob platby, h) další požadavky (pokud je objednatel požaduje).

2.3. Pokud je objednávka ze strany dodavatele potvrzena, má se za to, že smlouva byla uzavřena v obsahu potvrzené objednávky. Pokud dodavatel objednávku modifikuje (např. změní termín dodání nebo cenu), zašle modifikaci objednávky objednateli a objednatel bez zbytečného odkladu po doručení modifikace objednávky dodavateli písemně neoznámí, že tuto změnu nepřijímá, tak je smlouva uzavřena v obsahu modifikované objednávky.

2.4. Pokud se objednávka týká dodání zboží, je smlouva uzavřena v rozsahu objednávky i v případě, že dodavatel na objednávku nijak nereaguje a požadované zboží předá objednateli nebo prvnímu dopravci. 2.5. Pokud se objednávka týkala provedení díla, je smlouva uzavřena v rozsahu objednávky i v případě, že dodavatel na objednávku nijak nereaguje a započne dílo provádět.

2.6. Dodavatel má právo před započetím vyřizování zakázky požadovat uhrazení zálohy, která může tvořit až 100% ceny. Objednatel bere na vědomí, že tato záloha je nevratná. V případě, že záloha nebude v celé výši uhrazena do 10 dnů, smlouva se ruší, případné dílčí úhrady záloh jsou nevratné a dodavatel si je může ponechat na pokrytí nákladů, které měl s vyřizováním objednávky.

2.7. Objednatel je oprávněn objednávku zrušit pouze v případě souhlasu dodavatele.

2.8. Dodavatel vyřizuje zakázky na základě údajů předaných v objednávce a není povinen zkontrolovat jejích správnost. Pokud je předmětem objednávky zhotovení šablony nebo jiného díla, tak se

má z to, že data pro zhotovení díla poskytnutá objednatelem jsou připravena odborníkem a nevyžadují další úpravy a zásahy před zhotovením díla. Náklady, které vzniknou z důvodu pozdějších úprav požadovaných objednatelem, budou připsány na účet objednatele a ten je povinen je uhradit.

Čl. III. Provedení a předání zakázky

3.1. Dodavatel se zavazuje dodat zakázku dle obsahu objednávky. V případě zhotovování díla ho dodavatel zhotovuje ve svých prostorách a ze svého materiálu. Poskytne-li materiál nebo jeho část objednatel, zůstává tento materiál vlastnictvím objednatele až do doby zapracování do díla.

3.2. Není-li dodavatel povinen podle smlouvy dodat zakázku na určité místo, platí, že místo dodání je v provozovně dodavatele. Pokud je ve smlouvě sjednáno určité místo dodání, je povinnost dodavatele dodat zakázku splněna jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro objednatele, jestliže smlouva stanoví odeslání zakázky dodavatelem. Dodavatel umožní objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud tato práva nemá objednatel na základě přepravní smlouvy.

3.3. V případě, že dopravu zajišťuje dodavatel, je objednatel povinen zajistit převzetí zakázky a toto potvrdit na dodacím listu. Nebude-li v místě určení dopravy přítomen pověřený zástupce objednatele, má se za to, že zakázka byla řádně předána, pokud dodací list potvrdí kterýkoli zaměstnanec objednatele podpisem nebo osoba nacházející se v místě dodání, o které se lze důvodně domnívat, že je oprávněna zakázku převzít. V případě, že žádná taková osoba nebude v místě dodání přítomna nebo řidič dodavatele bude mít důvodné pochybnosti o oprávnění uvedené osoby k převzetí zakázky, je oprávněn odvézt zakázku zpět dodavateli na náklady objednatele.

3.4. Pokud si odběr zakázky zajišťuje objednatel, je jím určená přebírající osoba povinna potvrdit převzetí zakázky na dodacím listě a vypsat zároveň i své identifikační údaje (jméno, funkce) a na požádání předložit potřebné doklady.

3.5. Je-li zakázka dodávána objednateli prostřednictvím dopravce, přechází nebezpečí škody na objednatele předáním zakázky prvnímu dopravci. Skutečnost, že dodavatel nakládá s doklady vztahujícími se k přepravované zakázce, nemá vliv na přechod nebezpečí škody. U dodání zakázky prostřednictvím dopravce je dodání zakázky objednateli potvrzeno převzetím zakázky objednatelem či kterýmkoliv jeho zaměstnancem od dopravce.

3.6. V případě, že zakázka neobsahuje vady ani nedodělky, je objednatel povinen zakázku převzít. Pokud ji převzít odmítne, má se za to, že ji převzal okamžikem marného předání ze strany dodavatele.

3.7. Nebezpečí škody na zakázce přechází na objednatele převzetím zakázky, vlastnické právo k zakázce přechází na objednatele úplným zaplacením ceny zakázky.

Čl. IV. Povinnosti objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje poskytnout dodavateli součinnost při zhotovování díla, které vychází z objednávky objednatele. Objednatel je povinen, vyplývá-li to z povahy objednávky, dodavateli zejména obstarat: a) Specifický materiál k zhotovení díla, jehož použití si vymínil v objednávce. b) Oprávnění užít autorská díla, ochranné známky, průmyslové vzory, obchodní firmy, loga a další, plyne-li z objednávky, že dodavatel má tyto prvky při zhotovení díla využít. c) Dodat dodavateli vstupní data, konkrétní popis díla, případně popis, kde a za jakých podmínek bude dílo využíváno.

4.2. V případě, že je objednatel v prodlení s poskytnutím součinnost dle bodu 4.1., termín dodání zakázky se prodlužuje o dobu prodlení s poskytnutím této součinnosti.

Čl. V. Cena zakázky a platební podmínky

5.1. Cena zakázky je sjednána v návaznosti na objednávku objednatele. Nebyla-li v objednávce cena uvedena nebo v pochybnostech platí, že byla sjednána ve výši uvedené ve faktuře, pokud objednatel fakturovanou cenu do splatnosti faktury nerozporuje. Rozporuje-li objednatel účtovanou cenu, platí za sjednanou cena ve výši podle platného ceníku dodavatele ke dni plnění.

5.2. Dodavatel má nárok na úhradu ceny zakázky na základě dodacího listu či obdobného dokumentu, který prokazuje předání zakázky a její převzetí objednatelem. Dodavatel má právo na úhradu ceny zakázky i v případě, že objednatel ji odmítl převzít i přesto, že zakázka neobsahovala závažné vady nebo pokud se objednateli zakázku předat nepodařilo.

5.3. Cena zakázky bude dodavateli uhrazena na základě jím vystavené faktury s náležitostmi daňového dokladu se sjednanou lhůtou splatnosti 14 dní. Uhrazené zálohy budou v této faktuře zaúčtovány.

5.4. Objednatel bere na vědomí, že faktura mu může být zaslána pouze v elektronické podobě (ve formátu .pdf nebo obdobném formátu) na objednatelem uvedený email, taková faktura se považuje za doručenou dnem odeslání z emailu dodavatele. V případě změny emailové adresy objednatele je objednatel tuto skutečnost povinen oznámit dodavateli.

5.5. V případě, že je místo dodání zakázky odlišné od provozovny dodavatele, je objednatel povinen uhradit i cenu dopravy. V případě užití externího dopravce se cena dopravy určuje dle ceníku tohoto dopravce, v případě dopravy provedené dodavatelem se cena dopravy určuje dle ceníku dodavatele. V pochybnostech platí, že byla sjednána cena dopravy ve výši uvedené ve faktuře, pokud objednatel fakturovanou cenu do splatnosti faktury nerozporuje.

5.6. Pokud objednatel s fakturou nesouhlasí je oprávněn fakturu do doby splatnosti dodavateli vrátit a písemně uvést v čem je faktura rozporná. V případě oprávněného vrácení faktury je dodavatel povinen vystavit objednateli správnou fakturu se splatností posunutou o dobu, kdy byla původní faktura vrácena. O oprávněnosti vrácení faktury rozhoduje dodavatel. Pokud dodavatel vrácení faktury neuzná, je objednatel povinen ji zaplatit v původní lhůtě splatnosti. Pokud objednatel nevrátí dodavateli fakturu ve lhůtě splatnosti, má se za to, že fakturu uznává.

Čl. VI. Reklamace

6.1. Dodavatel odpovídá objednateli za to, že zakázka bude ve shodě s uzavřenou smlouvou, zejména, že bude bez vad. Shodou se smlouvou se rozumí, že zakázka bude mít jakost a užitné vlastnosti ve smlouvě objednatelem požadované a současně popisované dodavatelem, bude v odpovídajícím množství a bude odpovídat

účelu, který dodavatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

6.2. Objednatel je povinen při převzetí zakázku řádně zkontrolovat. V případě, že zakázka obsahuje zjevné vady, objednatel je povinen tyto vady vytknout v předávacím protokolu nebo na dodacím listě. Zjevné vady zakázky lze uplatnit pouze při převzetí zakázky, přičemž neuplatněním takového nároku řádně a včas práva objednatele z odpovědnosti za vady zanikají.

6.3. Dodanou zakázku je možné použít pouze v souladu s účelem, pro který je určena. Následky, vzniklé použitím zakázky k jiným účelům nebo jiným než stanoveným způsobem, nese v plném rozsahu objednatel a dodavatel za takové následky nenese odpovědnost. Pokud spolu se zbožím nebo dílem obdrží objednatel i návod na použití, je objednatel povinen si tento návod přečíst a řídit se pokyny v něm uvedenými. Dodavatel neodpovídá za škodu způsobenou použitím díla nebo zboží v rozporu s návodem.

6.4. V případě dodání šablony je objednatel povinen ihned po dodání šablonu vyzkoušet a zjistit jestli tisk po užití šablony odpovídá požadovanému výsledku. Případnou vadu šablony je pak povinen bez zbytečného odkladu reklamovat, jinak mu práva z vad zanikají. Objednatel bere na vědomí, že dodavatel neodpovídá za výsledek po tisku šablonou. Dodavatel není povinen hradit objednateli jakoukoliv škodu, která by mu vznikla tím, že šablonu použije na více produktů a až poté zjistí chybu na šabloně.

6.5. Vady zakázky, které nejsou zjevné, je objednatel povinen písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich projevení. Na pozdější reklamace nebude brát zřetel.

6.6. Dodavatel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele neuznává.

6.7. V případě uznané reklamace má objednatel právo na to, aby dodavatel bezplatně a bez zbytečného odkladu reklamovanou vadu odstranil, a to jedním z těchto způsobů: a) opravou vady b) výměnou zboží nebo zhotovením nového díla Volba způsobu odstranění vady záleží na dodavateli. V případě, že není odstranění vady nebo výměna zboží či zhotovení nového díla možné, má objednatel právo na slevu z ceny nebo může od smlouvy odstoupit.

6.8. Maximální možná škoda způsobená dodavatelem objednateli je limitována do výše ceny příslušné zakázky bez DPH.

Čl. VII. Sankce

7.1. Má se za to, že dodavatel není v prodlení, nastane-li situace že objednatel odmítne zakázku převzít, i přesto, že zakázka nebude obsahovat závažné vady ani nedodělky.

7.2. Pro případ prodlení objednatele se zaplacení ceny zakázky je objednatel povinen zaplatit dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nedoplatku za každý den prodlení.

Čl. VIII. Závěrečná ustanovení

8.1. Objednatel a dodavatel jsou povinni vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby své případné spory vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek vyřešily smírnou cestou.

8.2. Veškeré zakázky mezi stranami se řídí ujednáními těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

8.3. Pro účely těchto všeobecných obchodních podmínek platí, že na smlouvu se nebudou aplikovat § 1799 a § 1800 NOZ (jejich aplikace se vylučuje)

8.4. Je-li těmito podmínkami k platnosti nějakého jednání požadována písemná forma, je tato forma naplněna i v případě emailu.

8.5. Je- li někde použito bez zbytečného odkladu, myslí se tím nejpozději do 24 hodin.

8.6. Dodavatel výslovně vylučuje užití obchodních podmínek objednatele.

8.7. Tyto obchodní podmínky jsou platné okamžikem jejích zveřejnění na internetových stránkách www.sc-brno.cz, popřípadě zveřejněním formou vyvěšení v provozovně dodavatele.

8.8. Tyto podmínky nahrazují všechny obchodní podmínky vydané dříve.

8.9. Tím, že objednatel vstoupí do smluvního vztahu s dodavatelem, prohlašuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší smluvní stranu v porovnání s prodávajícím a s obchodními podmínkami prodávajícího se podrobně seznámil, podrobně je s prodávajícím projednal a souhlasí s nimi.

8.10. Změna okolností anebo nemožnosti plnění na straně jedné ze smluvních stran není důvodem k ukončení smlouvy. 8.11. V případě, že objednatel s dodavatelem uzavřou jakoukoli písemnou smlouvu, mají ustanovení takové smlouvy přednost před zněním těchto všeobecných obchodních podmínek.